Przelicznik KLR

PRZEPISY FORMUŁY KLR

1. WSTĘP
a.
Przepisy formuły KLR są zbiorem zasad określających sposób obliczania współczynnika mającego umożliwić wyrównanie wpływu podstawowych parametrów jachtów na czas przebycia trasy wyścigów regat żeglarskich. Jak każda formuła mająca wyeliminować wpływ sprzętu na wynik, tak również KLR jest jedynie przybliżonym wyrównaniem szans.

b. Przepisy formuły KLR stosowane są wyłącznie do jachtów jednokadłubowych.

c. Formuła KLR nie określa wymagań w zakresie stanu technicznego i wyposażenia jachtu.

2. POMIARY

a. Pomiarów niezbędnych do ustalenia współczynnika KLR jachtu dokonuje samodzielnie osoba prowadząca jacht w regatach (skiper). Wyniki pomiaru prowadzący przekazuje organizatorowi regat na formularzu zgłoszeniowym.

b. Pomiar powinien być dokonany zgodnie z niniejszymi przepisami formuły KLR na zasadach fair play w stosunku do pozostałych uczestników regat i przy uwzględnieniu wiedzy i doświadczenia żeglarskiego. Prowadzący jest osobiście odpowiedzialny za wynik dokonanego pomiaru.

c. Organizator regat jest zobowiązany udostępnić dane zgłoszone przez każdego prowadzącego i mające wpływ na określenie współczynnika KLR każdego jachtu w sposób umożliwiający zapoznanie się z tymi danymi pozostałym uczestnikom regat.

3. DEFINICJE

a. Długość całkowita [L]
Długość jachtu mierzona miedzy skrajnymi punktami kadłuba na dziobie i rufie z pominięciem elementów wyposażenia stale związanych z kadłubem takich jak kosze, rolka kotwiczna, ster, odbojnica, bukszpryt, itp.

b. Długość linii wodnej [Lw]

Długość jachtu mierzona na rzeczywistej wodnicy jachtu gotowego do żeglugi pomiędzy skrajnymi punktami kadłuba na dziobie i rufie.

c. Szerokość [B]
Szerokość kadłuba mierzona jest w jego najszerszym miejscu na zewnętrznej powierzchni poszycia z pominięciem odbojnic.

d. Zanurzenie jachtu [D]
Zanurzenie jachtu jest mierzone pomiędzy najniżej położonym punktem elementów kadłuba jachtu, a płaszczyzną wodnicy rzeczywistej. Jeżeli jacht wyposażony jest w płetwę mieczową do pomiaru zanurzenia musi zostać opuszczona do maksymalnie obniżonej pozycji.

e. Ciężar jachtu [V]
Ciężaru jachtu to jego waga mierzona w stanie gotowości do żeglugi be załogi, paliwa, wody i żywności. Ciężar jachtu może zostać określony poprzez zmierzoną wagę podobnych jednostek lub wskazanie wagi na dźwigu podczas wodowania.

f. Efektywna powierzchnia ożaglowania [S]

Suma rzeczywistej powierzchni wszystkich żagli jakie będą podnoszone przez jacht podczas regat w warunkach słabych wiatrów (do 3B) w żegludze na wiatr.

g. Współczynnik żagla dodatkowego [s]

Dopuszczalne jest użycie jednego żagla dodatkowego na kursach z wiatrem – spinakera, genakera, dodatkowej genui „na motyla”. Powierzchnia tego żagla nie powinna przekraczać dwukrotnej powierzchni największego żagla przedniego (genui). Użycie dodatkowego żagla będzie korygowane współczynnikiem - 1,05.

h. Współczynnik ukształtowania dna [cb]

  • Długi kil ze zintegrowaną (dołączoną) płetwą sterową – współczynnik 0,98
  • Finkil z wolną płetwą sterową – współczynnik 1
  • Jednostki mieczowe – współczynnik 1,02

i. Współczynnik śruby napędowej [p]

  • śruba  – współczynnik 0,98
  • bez śruby – współczynnik 1

j. Współczynnik omasztowania i takielunku [r]

  • maszt drewniany – współczynnik - 0,98
  • maszt aluminiowy – współczynnik – 1
  • maszt aluminiowy, żagle high-tech – współczynnik -1,02
4. WSPÓŁCZYNNIK KLR JACHTU
Współczynnik KWR obliczony na podstawie pomierzonych parametrów jachtu wg wzoru:

klr

gdzie: KLR - współczynnik pomiarowy
L - długość całkowita
Lw - długość linii wodnej
B - szerokość całkowita
D - zanurzenie
S - efektywna powierzchnia ożaglowania
V - masa

s - współczynnik żagla dodatkowego
cb - współczynnik ukształtowania dna
p - współczynnik śruby napędowej
r - współczynnik omasztowania i takielunku

Wyrównanie czasowe przebycia trasy wyścigu przez jachty wg wzoru:
CT = ET x KWR
gdzie: CT - czas przeliczony
ET - czas rzeczywisty przebycia trasy

5. SPORY

a. Każdy prowadzący może złożyć do komisji sędziowskiej protest techniczny na inny jacht biorący udział w regatach i zażądać przeprowadzenia pomiaru sprawdzającego.

b. Komisja sędziowska przeprowadzi pomiar sprawdzający w miarę posiadanych środków technicznych w obecności protestującego i protestowanego. W razie niemożliwości przeprowadzenia rzeczywistego pomiaru komisja sędziowska może skorygować dane KLR opierając się na wynikach pomiaru podobnych jednostek oraz na wiedzy i doświadczeniu żeglarskim sędziów.

c. Wyniki odbytych biegów lub całych regat zostaną skorygowane do wartości współczynnika KLR ustalonego w drodze protestu technicznego.

d. Ewentualne koszty protestu ponosi strona przegrywająca protest. 

6. PRZEPISY DODATKOWE

a. Zaleca się usunięcie z jachtu na czas regat wszystkich żagli, których powierzchnia jest większa od żagli pomierzonych w celu ustalenia wartości aktualnego współczynnika KLR.

b. Zabronione jest w trakcie żeglugi jednoczesne używanie więcej niż jednego żagla dodatkowego.

c. W trakcie wyścigu jacht musi posiadać wyposażenie, które znajdowało się na jachcie podczas pomiarów i ważenia (kotwice, silnik przyczepny, wyposażenie ratunkowe itp.).

Kryteria uczestnictwa

W regatach mogą brać udział jachty balastowe oraz balastowo-mieczowe przystosowane i wyposażone do żeglugi na akwenie regat z załogą zapewniającą bezpieczną żeglugę.
czytaj więcej...

Zgłoszenie jachtu

Zgłoszenie jachtu do regat Regaty YKP SZCZECIN CUP odbywa się przez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie, po włacie wpisowego i zakwalifikowaniu jachtu do określonej klasy jest on dodany do listy opublikowanej na stronie internetowej. 
zgłoś swój jacht